De Vechtdalfietsvierdaagse wordt georganiseerd door de Stichting Vechtdalfietsvierdaagse. Het bestuurd stelt het deelnemersreglement vast. De stichting is ingeschreven stichtingenregister van de kamer van koophandel onder nummer05084064.

1. De inschrijving, per persoon, tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar

2. De inschrijving dient te geschieden onder de voorwaarde zoals door de Vechtdalfietsvierdaagse zijn bepaald,op het door de Vechtdalfietsvierdaagse verstrekte deelnemerskaart. Dit geldt als bewijs van inschrijving. Bij controle op parcoursen moet deze deelnemerskaart persoonlijk worden getoond. Door deze inschrijving verklaart de deelnemer tevens akkoord te gaan met het reglement.

3. De gemiddelde snelheid mag niet meer dan 20 kilometer per uur bedragen. Het is een recreatieve fietstocht en geen wedstrijd.De dagafstand is naar keuze 40 of 60 km.

4. De herinnering aan de Vechtdalfietsvierdaagse wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer (ster), die de fietsvierdaagse met goed gevolg heeft uitgereden en in het bezit is van het minimaal vereiste aantal controlestempels. Deze herinnering wordt alleen uitgereikt aan de vierdaagse deelnemers die alle vier dagen hebben gefietst.

5. De deelnemers aan de Vechtdalfietsvierdaagse doen vrijwillig en geheel voor eigen risico mee aan dit evenement. De Vechtdalfietsvierdaagse is op geen enkele wijze verantwoordelijk of gedeeltelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte noch voor verlies van persoonlijke bezittingen. en vrijwaart de Vechtdalfietsvierdaagse voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten

6. De deelnemers zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van de politie, dan wel verkeersregelaars, dienen strikt te worden opgevolgd. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te rijden. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht.

7. De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van fietsen met ondersteuning

( elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is niet toegestaan.

8. Het is nadrukkelijk verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding kan uitsluiting tot gevolg hebben.

9. Het spreekt voor zich dat deelnemers geen afval en/of andere rommel op het parcours achterlaten. Graag afgeven bij de rustplaatsen..

10. De Vechtdalfietsvierdaagse behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen dan wel de Vechtdalfietsvierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de Vechtdalfietsvierdaagse kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie.

11. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van personalia en/of beeltenis in druk, op foto, film/video, TV-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van deze Vechtdalfietsvierdaagse. De Privacywet is hierop van toepassing. Voor het gebruik van persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding worden gevorderd.

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Vechtdalfietsvierdaagse. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.

13. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

14. Er vindt geen terugbetaling, bij verhindering,  plaats van reeds gekochte deelnemerskaarten.

Wij doen dit samen met:

Kampeer Kampioen